اتصال فلنجدار

efelench

 

اندازه (mm/inch)

تعداد (کیسه/کارتن)

قیمت واحد (ریال)

دشت آب

2×63

12

287300

 

2/1 2×75

12

368900

 

3×90

6

417800

 

4×110

6

450500

 

 

ثبت سفارش