آبیاری قطره ای ثقلی

آبياري قطره اي ثقلي روش جديدي است كه در آن آبياري قطره اي با استفاده از فشار آب موجود در مزرعه انجام ميپذيرد. و انرژي مورد نياز سيستم از اختلاف ارتفاع سطح آب در ابتدا و انتهاي مزرعه به دست مي ايد. در سيستم آبياري قطره اي ثقلي ضمن آبگيري از شبكه كانالها و چاههاي مزرعه، از انرژي موجود در سيستم مذكور به منظور تامين انرژي مورد نياز استفاده به عمل آمده و از بكارگيري انرژي اضافي (ايستگاه پمپاژ) خودداري مي گردد.
مقدار كلي انرژي مورد نياز اين سيستم بين 1 تا 3 متر ارتفاع آب براي مزارع تايكصد هكتار مي باشد. مي توان بخشي از اين ارتفاع را از شيب در كانال انتقال و يا انهار آبرسان و شيب فاروها تامين كرد و بدين ترتيب از هرگونه پمپاژ اضافي اجتناب نمود. جانمايي اين سيستم و طراحي آن مطابق مشخصات زمين بسيار مهم بوده و در قطعه بندي شبكه و آرايش لوله ها تاثير اصلي دارد. لوله هاي مورد استفاده با توجه به فشار كار پائين با سيستمهاي موجود متفاوت بوده و مي توان از لوله هاي با ضخامت كم استفاده نمود. در اين روش يكنواختي توزيع آب تا حدود 85 درصد قابل تامين است. استفاده از سيستم فيلتر آب و كوددهي مخصوص نيز با توجه به شرايط كار قابل طراحي است. ضمنا بعلت فراخ بودن روزنه ها در اين سيستم حساسيت قطر چكانها در مقابل مواد معلق و رسوب كاهش مي يابد.
اين سيستم از نظر اقتصادي بسيار مقرون به صرفه و از نظر بهره برداري زارع آسان و نزديك به روشهاي معمولي آبياري مي باشد.
با حذف ايستگاه پمپاژ، ضمن حذف هزينه هاي مربوطه، هزينه هاي جاري تامين انرژي و بهره برداري و نگهداري ايستگاه پمپاژ حذف مي گردد با طراحي مناسب لوله هاي انتقال و آبرسان و لوله هاي فرعي در هزينه هاي ثابت اوليه صرفه جويي قابل ملاحظه اي بعمل مي آيد.
مباني اصلي عملكرد اين سيستم بر تقليل فشار مورد نياز قطره چكان قرار دارد و فشار كاركرد قطره چكان در حدود 0/5 متر مي باشد و بدين لحاظ كل شبكه با فشار كم قابل طراحي است. در تحقق موارد فوق الذكر، با ساخت لوازم و تجهيزات مورد نياز روش آبياري مذكور در باغات پسته به صورت نمونه اجرا گرديده و نتايج مطلوبي به دست آمده است.